hľadať

Zaujalo nás






viac  
Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre – štúdium prepojené s praxou

dátum pridania: 25.02.21-10:40

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí medzi najlepšie fakulty v SR so zameraním na potravinárstvo, biotechnológiu a biológiu. Naším cieľom je vzdelávanie a vychovávanie vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí si bez problémov nachádzajú uplatnenie v praxi na Slovensku aj v zahraničí.

Poslanie fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002. Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a technologickej integrity systému "poľnohospodársky produkt - potravina".

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Fakulta organizuje vzdelávanie v akreditovanom trojstupňovom štúdiu (bakalárske, inžinierske, doktorandské). V trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom štúdiu je vzdelávací program zložený z povinných základných teoretických a odborných predmetov a voliteľných predmetov zvoleného študijného odboru. Tento systém zabezpečuje flexibilitu štúdia a prispieva autoprofilácii poslucháča. Štúdium na bakalárskom stupni sa končí štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou záverečnej bakalárskej práce a priznaním titulu bakalár - Bc. Inžinierske štúdium sa končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a absolventovi sa priznáva titul inžinier - Ing.

Prezentácia fakulty

Prezentácia fakulty v powerpointe: linka

prezentácia fakutly biotechnologie a potrevinarstva SPU
 

:

agropotravinarstvo aplikovana biologia nitra

Virtuálna prehliadka fakulty: Priestory našej fakulty, jednotlivých katedier a laboratórií si môžete prezrieť aj virtuálne tu:

Akreditované študijné programy

Čo ponúka maturantom Fakulta biotechnológie a potravinárstva? Na 1. bakalárskom stupni štúdia si môžete vybrať zo šiestich akreditovaných študijných programov:

 • Agropotravinárstvo,
 • Aplikovaná biológia,
 • Agrobiotechnológie,
 • Bezpečnosť a kontrola potravín,
 • Potraviny a technológie v gastronómii,

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra technologia potravin

Na 2. Inžinierskom stupni štúdia môžete pokračovať v štúdiu na piatich akreditovaných študijných programoch:

 • Technológia potravín
 • Agrobiotechnológie
 • Aplikovaná biológia
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Food safety and control (štúdium v anglickom jazyku)

Na 3. doktorandskom stupni štúdia môžete študovať na troch akreditovaných študijných programoch:

 • Molekulárna biológia
 • Agrobiotechnológie
 • Technológia potravín

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Uplatnenie absolventov v praxi

Naši absolventi sa uplatnia v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch, reťazcoch maloobchodných prevádzok, orgánoch úradnej kontroly potravín, výskumných, vývojových a šľachtiteľských inštitúciách, špecializovaných laboratóriách, pracoviskách štátnej správy, logistických a distribučných spoločnostiach, službách, v súkromnom sektore a pod. Najčastejšie pracovné pozície absolventov sú: manažér výroby, kvality a bezpečnosti potravín, technológ výroby, vývojár výrobkov, inšpektor, audítor, odborný pracovník laboratória, výskumný pracovník, manažér prevádzky, manažér v maloobchode v reťazcoch, prevádzkar a manažér stravovacích zariadení.

laboratoria potravinova bezpecnost nitra

laboratorna praca molekularna biologia spu nitra

Ďalšie vzdelávanie, kurzy ponúkané našou fakultou

 • Sladovník a pivovarník
 • Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín
 • Sladovníctvo a pivovarníctvo
 • Senzorické hodnotenie piva
 • Senzorické hodnotenie vína
 • Hodnotenie liehovín
 • Zimná škola bezpečnosti potravín
 • Letná škola FBP

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra technologia potravin

Prečo študovať na FBP?

Štúdium na našej fakulte Vám odporúčame aj z nasledovných dôvodov:

 • získate kvalitné vzdelávanie,
 • vzdelávací proces je priamo prepojený na prax (exkurzie, stáže, výberové prednášky významných odborníkov, študijné programy sú tvorené podľa požiadaviek praxe),
 • budete konkurencieschopný na trhu práce,
 • renomované spoločnosti vyhľadávajú našich absolventov pre ich veľmi dobré vedomosti, zručnosti, kompetentnosť a spôsobilosť,
 • proces vzdelávania je na rovnakej úrovni a v mnohých oblastiach na lepšej úrovni v porovnaní s inými univerzitami,
 • máme priamu naviazanosť na prax, študenti vykonávajú prax u našich zmluvných partnerov po celom Slovensku,
 • môžete absolvovať zahraničný študijný,
 • okrem štúdia u nás môžete zažiť veľa príjemných zážitkov aj v rámci spoločenského života organizovaného fakultou a študentmi (ples, lámačka, fakultovica, majáles a pod.).

Možnosti mobilít

V rámci štúdia môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programov:

 • ERASMUS + KA103,
 • ERASMUS + KA107,
 • ERASMUS MUNDUS,
 • CEEPUS,
 • Národný štipendijný program (NŠP)

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Dôležité informácie a termíny pre uchádzačov o štúdium

 • Podmienky prijatia na štúdium pre bakalársky stupeň štúdia: linka
 • Podmienky prijatia na štúdium pre inžiniersky stupeň štúdia: linka
 • Elektronická prihláška na štúdium na SPU: linka

Kde získam podrobnejšie informácie?

V prípade otázok k I. a II. stupňu štúdia môžete kontaktovať oddelenie pre štúdium a vzdelávanie:

 

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Kontakt:
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/ 641 5524
fax: 037/ 641 5387
E-mail: dekfbp@uniag.sk  




 poslať článok mailom  vytlačiť článok



Chcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!