Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre – štúdium prepojené s praxou

dátum: 07.02.23-08:24

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí medzi najlepšie fakulty v SR so zameraním na potravinárstvo, biotechnológiu a biológiu. Naším cieľom je vzdelávanie a vychovávanie vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí si bez problémov nachádzajú uplatnenie v praxi na Slovensku aj v zahraničí.

Poslanie fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002. Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a technologickej integrity systému "poľnohospodársky produkt - potravina".

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Fakulta organizuje vzdelávanie v akreditovanom trojstupňovom štúdiu (bakalárske, inžinierske, doktorandské). V trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom štúdiu je vzdelávací program zložený z povinných základných teoretických a odborných predmetov a voliteľných predmetov zvoleného študijného odboru. Tento systém zabezpečuje flexibilitu štúdia a prispieva autoprofilácii poslucháča. Štúdium na bakalárskom stupni sa končí štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou záverečnej bakalárskej práce a priznaním titulu bakalár - Bc. Inžinierske štúdium sa končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a absolventovi sa priznáva titul inžinier - Ing.

Prezentácia fakulty

Prezentácia fakulty v powerpointe: linka

prezentácia fakutly biotechnologie a potrevinarstva SPU
 

:

agropotravinarstvo aplikovana biologia nitra

Virtuálna prehliadka fakulty: Priestory našej fakulty, jednotlivých katedier a laboratórií si môžete prezrieť aj virtuálne tu:

Akreditované študijné programy

Čo ponúka maturantom Fakulta biotechnológie a potravinárstva? Na 1. bakalárskom stupni štúdia si môžete vybrať zo šiestich akreditovaných študijných programov:

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra technologia potravin

Na 2. Inžinierskom stupni štúdia môžete pokračovať v štúdiu na piatich akreditovaných študijných programoch:

Na 3. doktorandskom stupni štúdia môžete študovať na troch akreditovaných študijných programoch:

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Uplatnenie absolventov v praxi

Naši absolventi sa uplatnia v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch, reťazcoch maloobchodných prevádzok, orgánoch úradnej kontroly potravín, výskumných, vývojových a šľachtiteľských inštitúciách, špecializovaných laboratóriách, pracoviskách štátnej správy, logistických a distribučných spoločnostiach, službách, v súkromnom sektore a pod. Najčastejšie pracovné pozície absolventov sú: manažér výroby, kvality a bezpečnosti potravín, technológ výroby, vývojár výrobkov, inšpektor, audítor, odborný pracovník laboratória, výskumný pracovník, manažér prevádzky, manažér v maloobchode v reťazcoch, prevádzkar a manažér stravovacích zariadení.

laboratoria potravinova bezpecnost nitra

laboratorna praca molekularna biologia spu nitra

Ďalšie vzdelávanie, kurzy ponúkané našou fakultou

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra technologia potravin

Prečo študovať na FBP?

Štúdium na našej fakulte Vám odporúčame aj z nasledovných dôvodov:

Možnosti mobilít

V rámci štúdia môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programov:

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Dôležité informácie a termíny pre uchádzačov o štúdium

Kde získam podrobnejšie informácie?

V prípade otázok k I. a II. stupňu štúdia môžete kontaktovať oddelenie pre štúdium a vzdelávanie:

 

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Kontakt:
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/ 641 5524
fax: 037/ 641 5387
E-mail: dekfbp@uniag.sk